استاد علی رجبی

باتو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان
تاشود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان
رتل القرآن ترتیلاً ندای رحمت است
می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان

سوره مبارکه ق

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 8:57
0:00
0:00

سوره مبارکه الحاقه

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 6:02
0:00
0:00

سوره مبارکه نباء

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 4:22
0:00
0:00

سوره مبارکه روم

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 18:06
0:00
0:00

سوره مبارکه ص

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 16:27
0:00
0:00

سوره مبارکه ملک

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 7:15
0:00
0:00

سوره مبارکه واقعه

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 10:30
0:00
0:00

سوره مبارکه یس

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 15:55
0:00
0:00

سوره مبارکه قلم

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 7:01
0:00
0:00

سوره مبارکه صافات

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 3:09
0:00
0:00

سوره مبارکه طور

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 7:26
0:00
0:00

سوره مبارکه الرحمن

قاری: استاد علی رجبی
مدت زمان: 10:03
0:00
0:00